Mipa 2K-Acrylic Top Coats PUR

Mipa PU 240-10 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 240-30 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 240-50 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 240-90 2K PU Top Coat gloss
Mipa PU 250-70 2K PU Top Coat
satin gloss
Mipa PU 200-50 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 200-90 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 250-50 2K PU Top Coat semi gloss
Mipa PU 300-70 2K PU Texture Top Coat satin gloss
Mipa PU 500-20 2K PU Mica Rop Coat matt
Mipa PU 240-05 2K-PU-Top Coat
Mipa PU 260-90 2K PU HS Top Coat gloss
Mipa PU 300-30 2K PU Texture
Top Coat satin matt
Mipa PU 230-30 2K PU Wood Top Coat satin matt
Mipa PU 230-90 2K PU Wood Top Coat gloss
Mipa PUR-Ready Mixed
Mipa PU 230-10 2K PU Wood Top Coat matt
Mipa PU 242-90
2K PU HC Top Coat gloss
Mipa PU 265-50 2K-PU-HS Coat
Mipa PU 265-70 2K-PU-HS-Coat
Mipa PU 250-90 2K PU Top Coat gloss
Ready mixed colours RAL-, NCS- and fleet colours
Mipa PU 220-20 2K PU Top Coat Industry matt
Mipa PU 250-30 2K PU Top Coat
satin matt
Mipa 262-90 2K PU HS Top Coat gloss
Mipa PU 350-50 2K PU Top Coat semi gloss Anti Slip
Mipa PU 264-70
2K PU HS HB Top Coat satin gloss
Mipa PU 264-50
2K PU HS HB Top Coat semi gloss
Mipa 2K PUR-Deckbeschichtungsstoff
Mipa PU 255-90 2K PU Top Coat gloss
Mipa PU 266-70
2K PU HS Single Coat satin gloss
Mipa PU 266-50
2K PU HS Single Coat semi gloss
Mipa 2K ESD Conductive Top Coats
 
<< back